Naš pristup nas vodi ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga.

Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.


Započnimo saradnju

photo

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

lajna

Naš pristup nas vodi ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Verujemo u partnerstvo sa našim klijentima i sve gradimo na tim zdravim osnovama.

  Računovodstveni servis ECONOMY GROUP obavlja za vas sledeće računovodstvene usluge:
 •  vođenje glavne knjige,
 •  analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 •  obračun poreza na dodatu vrednost,
 •  vođenje poreskih evidencija,
 •  popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 •  izradu završnog računa,
 •  vođenje blagajne,
 •  obračun plata,
 •  obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
 •  knjiženje maloprodaje,
 •  vođenje platnog prometa,
 •  pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica

Razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.
Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bi zajedničkim snagama (timski) ustanovili naj optimalnije rešenje, odnosno obradu i analizu dokumentacije i podataka.

photo

ANALIZA POSLOVANJA

lajna

  Planovi poslovanja se razlikuju za proizvodne, trgovinske i mešovite delatnost, ali se generalno sastoje od izrade posebnih planskih dokumenata, koji su međusobno povezani odnosno uslovljeni, i to sledećih delova planova:
 •  realizacije tj. prihoda (proizvoda, trgovačke robe i/ili usluga)
 •  proizvodnje
 •  radne snage
 •  troškova
 •  zaliha i ostalih obrtnih sredstava
 •  dobavljača i ostalih tekućih izvora finansiranja
 •  investicija i razvoja
 •  marketing aktivnosti
 •  ostalih funkcija (sistema kvaliteta, društvene korporativne odgovornosti i sl.)
 •  periodičnih bilansa uspeha
 •  bilansa stanja
 •  bilansa novčanih tokova (cash-flow-a)
 • i ostalih planova za kojima se ukaže potreba.

Po završetku planskog perioda (svakog meseca, kvartala, poslovne godine) vrši se analiza ostvarenih rezultata. Upoređuju se ostvareni rezultati sa planiranim veličinama i iznosima, kao i upoređivanje sa ostvarenjima u prethodnim odgovarajućim periodima. Istražuju se uzroci ostvarenih rezultata: podbačaj i/ili prebačaj planova, rast i/ili pad planiranih i analiziranih naturalnih i finansijskih veličina i vrednosti, i slično.

photo

IZRADA BIZNIS PLANOVA

lajna

Biznis plan ili poslovni plan je pisani dokument, kojim se definišu ciljevi, aktivnosti i potrebni resursi, a izrađuje se najčešće za potrebe pokretanje novog biznisa, proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti ili dobijanje kredita, subvencije i dr.Poslovni plan omogućava određivanje prioriteta poslovanja korišćenjem kapaciteta preduzeća, sagledavanje unutrašnjih problema kao i korištenje tržišnih prilika.  Biznis plan treba da se sastavlja tek onda:
 •  kada je jasno i precizno definisana poslovna ideja;
 •  kada su jasno i precizno definisani resursi (koliko kapitala-novca postoji i koliko kapitala nedostaje) i
 •  kada je definisan vremenski okvir u kome bi ova ideja (projekat) mogla da se razvije i ostvari

Ako imate odgovore na ova pitanja slobodno nas kontaktirajte.

photo

PORESKA SAVETOVANJA

lajna

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum. Naši poreski stručnjaci su u toku sa kompleksnim pravilima poreske regulative.

Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha.

Svojim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Cena poreskog savetovanja pre svega zavise od toga da li ste naš klijent ili ne jer u sklopu osnovnog ugovora osnovno savetovanje je besplatno.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne usluge one su ugovoraju posebno zavisno od obima poslovanja preduzeća, njegove strukutre kao i od cilja koje treba zajedno da postignemo.

Napominjenmo da plaćanja poreza nije dobrovoljna kategorija i da porez mora da se plati ali da su mu za Vas da optimizujemo ove iznose.

Zakažite termin za besplatne konsultacije!